Regulamin

Lampy z drewna

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.pracownialampzdrewna.pl

1. Sprzedawca: Sprzedającym jest Arkadiusz Kościuch prowadzący działalność Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Arkadiusz Kościuch
Numer NIP 7542029794, Numer REGON 531180554 woj. OPOLSKIE, pow. Opole, gm. Opole, miejsc. Opole, ul. Jana Bytnara „Rudego”, nr 19B, lok. 802, 45265,

2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
2.1. Pod numerem telefonu: +48 796 230 366 (koszt połączenia według taryfy operatora).
2.2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@pracownialampzdrewna.pl

§1 Definicje

1. Regulamin niniejszy- regulamin sklepu internetowego.

2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem: pracownialampzdrewna.pl , za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.

3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie Internetowym
(Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

6. Konsument będący osobą fizyczną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana i opisana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: pracownialampzdrewna.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

5. Wszystkie Towary przedstawione w Sklepie Internetowym są produkowane
ręcznie.

6. Sprzedawca informuje, że Towary przedstawione w Sklepie Internetowym są graficzną wizualizacją i mają charakter informacyjny. Kolorystyka i wymiar prezentowanych Towarów jest uzależniona od wyboru Klienta.

7. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
7.1. Posiadając konto poczty elektronicznej (e-mail).
7.2. Posiadając komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem
operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
7.3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub
wyższej: Internet Explorer wersja 9, Chrome wersja 46, Safari wersja 8,
Firefox wersja 41, Opera wersja 32.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

10. Klient zobowiązany jest do nie wykorzystywania jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego, i
innych obowiązujących przepisów prawa niezgodnych z prawem, w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

11. Klientem, będącym osoba fizyczna, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.

13. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów lub osób nieposiadających statusu Konsumenta.

§3 Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

2. Wszystkie ceny podane są wraz z ceną wysyłki gotowego produktu do klienta.

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres email.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Do każdego Zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży do przesyłki lub będzie przesłany na adres email Klienta podany w Zamówieniu.

7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta celem zrealizowania Zamówienia.

8. Koszt przesyłki z ciuszkami do Sprzedawcy ponosi Klient.

9. Klient może przy realizacji Zamówienia w opcji „dodatkowe informacje” opisać, szczegóły takie jak kolor, wysokość oraz materiał jaki ma zostać użyty do realizacji Zamówienia. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zamówienia były zrealizowane według opisu podanego przez Klienta.

10. W wypadku gdy, Klient dokona złej oceny jakości materiału, Sprzedawca przed realizacją Zamówienia, kontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany wyboru części materiału.

11. Sprzedawca jest upoważniony do odmowy realizacji Zamówienia jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu Zamówionej usługi.

12. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną o tym fakcie.

13. Gotowe Zamówienie zostanie wysłane Klientowi na adres wskazany na formularzu lub na adres Klienta podany przy zamówieniu złożonym telefonicznie lub drogą e-mail.

14. W wypadku braku możliwości wysłania Towaru do Klienta w określonym czasie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

16. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Rachunek Sprzedawcy:
2.1. Bank: Credit Agricole Bank Polska S.A.
2.2. Numer rachunku: 04 1940 1076 3142 2615 0000 0000.

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
2.1. Poczta Polska wliczona w cenę produktu (list polecony/paczka polecona).

3. Całkowity czas realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy, które każdorazowo są widoczne przed potwierdzeniem zamówienia.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument faktycznie otrzymał zamówiony Towar.

3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Arkadiusz Kościuch 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara „Rudego”, nr 19B, lok. 802,

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’.

5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
8.1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru
inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
8.2. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 10.1. W przypadku umowy zawartej ze Sprzedawca, której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb. Przykładowo Towar, który został wyprodukowany na indywidualne zamówienie.

§8 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
4.1. Pisemnie na adres: Arkadiusz Kościuch 45-265 Opole, ul.
Jana Bytnara „Rudego”, nr 19B, lok. 802,
4.2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres:
sklep@pracownialampzdrewna.pl

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
5.1. Imię i nazwisko.
5.2. Adres.
5.3. Adres e-mail.
5.4. Datę złożenia zamówienia.
5.5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem zadania.
5.6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada miedzy innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
1.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
1.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem
poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
1.4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach
konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z
wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą
rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i
miejscowej zgodnie z ustawą Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda
osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich
treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
www.pracownialampzdrewna.pl

lampy z drewna

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz